Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Limburgs Kankerfonds vzw en de door Limburgs Kankerfonds vzw  aangeboden dienstverlening.

Limburgs Kankerfonds vzw  levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Limburgs Kankerfonds vzw  behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Limburgs Kankerfonds vzw .

Limburgs Kankerfonds vzw  sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Limburgs Kankerfonds vzw  en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Limburgs Kankerfonds vzw . Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Limburgs Kankerfonds vzw  en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Limburgs Kankerfonds vzw  worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Limburgs Kankerfonds vzw  in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.